ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Οι διαδικασίες που αφορούν την Διασφάλιση της Ποιότητας και των διαδικασιών αξιολόγησης αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους
σε μια ακαδημαϊκή κοινότητα και υποστηρίζονται από υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα.

Ελληνικά