ΔΟΜΗ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Ι. Καβάλας συγκροτήθηκε με την Πράξη 3/27-3-2009, όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη 5/21-9-2011 (θέμα 2ο), της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος και συμμετέχουν σε αυτήν οι:

 • Μπαντέκας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων)
 • Αχιλλέας Χριστοφορίδης (Μέλος)
 • Καρασαββόγλου Αναστάσιος (Μέλος)
 • Τάκος Ιωάννης (Μέλος)
 • Εκπρόσωπος του Διοικητικού / Τεχνικού Προσωπικού (Δεν έχει οριστεί)
 • Εκπρόσωπος Φοιτητών (Δεν έχει οριστεί)

Με την 5η/4-6-2014 (Θ.2ο) απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος, συγκροτήθηκε (σύμφωνα με το Ν. 4009/2011) η ΜΟ.ΔΙ.Π. ως εξής:

 • Μπαντέκας Δημήτριος, πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.
 • Χριστοφορίδης Αχιλλέας (ΣΤΕΦ), μέλος
 • Μαγκαφάς Λυκούργος (ΣΤΕΦ), μέλος
 • Μαδυτινός Δημήτριος (ΣΔΟ), μέλος
 • Καζιόλας Δημήτριος (ΣΤΕΓ), μέλος
 • Δημητριάδης Ευστάθιος (ΣΕΥΠ), μέλος
 • Εκπρόσωπος λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού (Δεν έχει οριστεί)
 • Εκπρόσωπος των Φοιτητών (Δεν έχει οριστεί)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρησης Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας

Ελληνικά