ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η πολιτική και οι διαδικασίες ΔΠ των Α.Ε.Ι., όπως και των ακαδημαϊκών τους μονάδων, (Σχολών, Τμημάτων κλπ.) αξιολογούνται περιοδικά - ανά τετραετία - τόσο εσωτερικά, με ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π., όσο και εξωτερικά, με ευθύνη της ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Σύμφωνα με τον Νόμο 3374/2005, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια (ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών, της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, των Λοιπών Υπηρεσιών) και οι διαδικασίες της Εσωτερικής αλλά και της Εξωτερικής αξιολόγησης των Α.Ε.Ι. αναλύονται και εξειδικεύονται με ειδικές κατευθύνσεις και οδηγίες, που δημοσιοποιούνται από την Α.ΔΙ.Π.
 

 

Ελληνικά