ΕΡΓΟ

Οι αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π συνοπτικά όπως αναφέρονται στον Ν. 3374/2005 είναι:

 

Το Έργο της ΜΟ.ΔΙ.Π. ενός Ιδρύματος ειδικότερα συνίσταται κυρίως :

  • Στην προώθηση και διάχυση πληροφορίας στο Ίδρυμα σχετικά με τάσεις, προοπτικές και πρακτικές Διασφάλισης της Ποιότητας.
  • Στο σχεδιασμό συστημάτων και διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η υποστήριξη της αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.
  • Στην αποκωδικοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και η εκπόνηση σχεδίων και προτάσεων προς τα συλλογικά όργανα του ιδρύματος σε σχέση με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των άλλων υπηρεσιών.
  • Στη διατήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των Ετησίων Εκθέσεων Συγκεντρωτικών Στοιχείων και των λοιπών στοιχείων Αξιολόγησης από τα Τμήματα/ Προγράμματα/ Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι.
  • Στη μελέτη και παρουσίαση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται στους φοιτητές σε επίπεδο ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, Δικτυακές Υπηρεσίες, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Αθλητικοί Χώροι, Σπουδαστική Μέριμνα κ.ά.)
  • Στη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την ποιότητα σπουδών και υπηρεσιών του ιδρύματος, μεταξύ των αποφοίτων, εργοδοτών, οργανισμών κ.ά.
  • Στη διάχυση πληροφοριών και τεχνικών/ πρακτικών που συνδέονται με τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και άλλων υπηρεσιών του Ιδρύματος,  με κάθε πρόσφορο μέσο.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η ΜΟ.ΔΙ.Π αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ των Ακαδημαϊκών Μονάδων και της ΑΔΙΠ και κατ’ επέκταση με το Υπουργείο Παιδείας, την Βουλή την Ελληνική και Ευρωπαϊκή κοινωνία.

Όπως δε προβλέπει ο ίδιος νόμος οι εκθέσεις εσωτερικών αξιολογήσεων συνεκτιμούνται κατά την λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Ακαδημαϊκής Μονάδας και του Ιδρύματος. 

Ελληνικά