ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία αυτόαξιολόγησης, που σηματοδοτεί την ίδια την ταυτότητα της Ακαδημαϊκής Μονάδας, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της, θετικά και αρνητικά, και  καταγράφει τις φιλοδοξίες της. Κατά τη διάρκεια της Εσωτερικής Αξιολόγησης καταγράφονται τα σημαντικότερα πορίσματα, που προκύπτουν συνδυαστικά από τα συλλεγμένα στοιχεία με συμμετοχή όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Μονάδας, αναφορικά με το υφιστάμενο και το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας και τους τρόπους επίτευξής του. Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία εγκρίνεται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα και ακολούθως διαβιβάζεται μέσω της ΜΟ.ΔΙ.Π. στην Α.ΔΙ.Π.

 

Εσωτερική αξιολόγηση - ενημερωτικό φυλλάδιο

Οδηγός εφαρμογής της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης

Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας ακαδημαϊκών μονάδων

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης - Πρότυπο σχήμα

Διευκρινιστικές οδηγίες για την σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης

 

Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση


 

Η διαδικασία ακαδημαϊκής πιστοποίησης αφορά στα προγράμματα σπουδών που εκπονούνται μετά την ψήφιση του νόμου, ενώ τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τα τμήματα των ΑΕΙ κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/11 θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των τμημάτων με βάση το Ν.3374/2005, και τη συνακόλουθη πρόσκληση τους από την ΑΔΙΠ για να πιστοποιηθούν.

Η σειρά των ενεργειών που προβλέπεται από τις τρέχουσες διατάξεις έχει ως εξής: Τα νέα προγράμματα σπουδών, εγκρίνονται αρχικά από τον Πρύτανη του ΑΕΙ, με εισήγηση της κοσμητείας και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου (άρθρο 32 Ν.4009/11). Σε αυτό το στάδιο θεωρείται , επιβεβλημένη η ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ κάθε ιδρύματος καθότι ο ρόλος της είναι η διασφάλιση της ποιότητας των εσωτερικών διαδικασιών του.

Ακολούθως, τα προγράμματα υποβάλλονται στην ΑΔΙΠ για τη διαδικασία ακαδημαϊκής πιστοποίησης από επιτροπές εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τα άρθρα 70 – 72 του Ν.4009/11. Διευκρινίζεται ότι με ευθύνη του κάθε ΑΕΙ τα ως άνω νέα Προγράμματα Σπουδών μπορούν να τεθούν σε λειτουργία πριν την πιστοποίηση τους από την ΑΔΙΠ.

Τα βασικά κριτήρια πιστοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 72 “Κριτήρια Πιστοποίησης” του Ν.4009/11 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  1. η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών,
  2. τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
  3. η δομή και η οργάνωση του προγράμματος σπουδών,
  4. η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου
  5. η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
  6. η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας,
  7. ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
  8. η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων και
  9. η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
Ελληνικά