ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Επειδή, η ποιότητα της εκπαίδευσης έχει σοβαρές συνέπειες για την μελλοντική σταδιοδρομία των φοιτητών, η αξιολόγηση του συστήματος από τους φοιτητές είναι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια της ποιότητας των Α.Ε.Ι. Πρέπει κατά συνέπεια να γίνεται πάντοτε με επαγγελματικό τρόπο και να λαμβάνει υπόψη την υπάρχουσα ευρύτατη γνώση και εμπειρία σε θέματα διαδικασιών δοκιμασίας και ελέγχου. Εξ άλλου, η αξιολόγηση των φοιτητών παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και υποστήριξης των εκπαιδευομένων. Η αξιολόγηση των φοιτητών προϋποθέτει τα ακόλουθα:

Οι Διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών ορίζονται και επικαιροποιούνται τακτικά.

Το ίδρυμα χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φοιτητών ως ένα από τα μέσα αποτίμησης της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και υποστήριξης που παρέχει στους φοιτητές.

 

 

Ερωτηματολόγιο Φοιτητών (Θεωρητικό)

Ερωτηματολόγιο Φοιτητών (Εργαστηριακό)

Ελληνικά