ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας:    www.adip.gr
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»:    www.edulll.gr
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013:    www.espa.gr
Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Ένωσης:  http://europa.eu/
 

ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ENQA- Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση / European Association for Quality Assurance in Higher Education: www.enqa.eu/index.lasso

Ελληνικά