ΙΔΡΥΜΑ

Τα ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν μέσα που θα διασφαλίζουν την επάρκεια των διαθέσιμων υποδομών υποστήριξης της μάθησης και την καταλληλότητά τους για τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται.

 

Η αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας εξαρτάται, πέραν των καθηγητών, και σε ποικίλες υποστηρικτικές υποδομές, από τις υλικές, όπως οι βιβλιοθήκες και η πληροφοριακή υποδομή, μέχρι την ανθρώπινη υποστήριξη με τη μορφή της ατομικής εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής κ.ά. Όλες οι υποστηρικτικές υποδομές πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες στους φοιτητές, να είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τις ανάγκες τους και να αναπροσαρμόζονται με κριτήριο την ανατροφοδότηση από εκείνους που χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Τα ιδρύματα πρέπει να ελέγχουν συστηματικά, να αναθεωρούν και να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υποστήριξης που διατίθενται στους φοιτητές.

Η πολιτική και οι διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας των ΑΕΙ, όπως και των ακαδημαϊκών τους μονάδων (Σχολών, Τμημάτων κλπ.), αξιολογούνται και πιστοποιούνται περιοδικά - τόσο εσωτερικά, με ευθύνη της ΜΟΔΙΠ, όσο και εξωτερικά, με ευθύνη της ΑΔΙΠ.
Σύμφωνα με τον Νόμο 4009/2011 , οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια (ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών, της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, των Λοιπών Υπηρεσιών) και οι διαδικασίες της Εσωτερικής αλλά και της Εξωτερικής αξιολόγησης και Πιστοποίησης του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των ΑΕΙ αναλύονται και εξειδικεύονται με ειδικές κατευθύνσεις και οδηγίες, που δημοσιοποιούνται από την ΑΔΙΠ.
Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις:

  • Φάση 1η - Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.
  • Φάση 2η - Αυτοαξιολόγηση του Ιδρύματος και του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
  • Φάση 3η - Εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος και του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας από επιτροπή ανεξάρτητων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.
  • Φάση 4η - Έκδοση Απόφασης πιστοποίησης από το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ.

 
 
Υπόδειγμα Ιδρυματικής Έκθεσης Αξιολόγησης

Ελληνικά