ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας) του ΤΕΙ Καβάλας είναι το υπεύθυνο όργανο για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας.  Η ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος. Συγκροτείται µε απόφαση του ανώτατου συλλογικού οργάνου του οικείου Ιδρύµατος, το οποίο και καθορίζει τη σύνθεση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της.  Της ΜΟ.ΔΙ.Π. προεδρεύει ο Αντιπρύτανης ή Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ιδρύµατος (άρθρο 2 του Ν. 3374/2005). Η ΜΟ.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Ι. Καβάλας συγκροτήθηκε με την Πράξη 3/27-3-2009,  όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη 5/21-9-2011, της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος και συμμετέχουν σε αυτήν οι:

  • Μπαντέκας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων)
  • Αχιλλέας Χριστοφορίδης (Μέλος)
  • Καρασαββόγλου Αναστάσιος (Μέλος)
  • Τάκος Ιωάννης (Μέλος)
  • Εκπρόσωπος του Διοικητικού / Τεχνικού Προσωπικού (Δεν έχει οριστεί)
  • Εκπρόσωπος Σπουδαστών (Δεν έχει οριστεί)
Ελληνικά